CQ9电子

电感式接近传感器

耐低温电感式传感器

 最低工作温为-40°C

 不同的结构和尺寸,可靠的产品质量,温漂性能稳定

行业应用:汽车行业 / 包装行业 / 智能仓储 / 冶金工业 / 石油化工 / 印刷行业 / 机床行业 / 纺织行业 / 食品行业 / 工厂自动化

基本参数

  • M8
  • M12
  • M18
  • M30
型号 照片 规格 感应距离 开关频率 安装方式 输出信号 产品长度 连接方式
POL-M0802N1-DU3-40 M8 2mm 3000Hz Flush 齐平 NPN.NO 45mm Cable,2m,3-wire
POL-M0802N2-DU3-40 M8 2mm 3000Hz Flush 齐平 NPN.NC 45mm Cable,2m,3-wire
POL-M0802P1-DU3-40 M8 2mm 3000Hz Flush 齐平 PNP.NO 45mm Cable,2m,3-wire
POL-M0802P2-DU3-40 M8 2mm 3000Hz Flush 齐平 PNP.NC 45mm Cable,2m,3-wire
型号 照片 规格 感应距离 开关频率 安装方式 输出信号 产品长度 连接方式
POL-M1204N1-DU3-40 M12 4mm 3000Hz Flush 齐平 NPN.NO 50mm Cable,2m,3-wire
POL-M1204N2-DU3-40 M12 4mm 3000Hz Flush 齐平 NPN.NC 50mm Cable,2m,3-wire
POL-M1204P1-DU3-40 M12 4mm 3000Hz Flush 齐平 PNP.NO 50mm Cable,2m,3-wire
POL-M1204P2-DU3-40 M12 4mm 3000Hz Flush 齐平 PNP.NC 50mm Cable,2m,3-wire
型号 照片 规格 感应距离 开关频率 安装方式 输出信号 产品长度 连接方式
POL-M1808N1-DU3-40 M18 8mm 3000Hz Flush 齐平 NPN.NO 55mm Cable,2m,3-wire
POL-M1808N2-DU3-40 M18 8mm 3000Hz Flush 齐平 NPN.NC 55mm Cable,2m,3-wire
POL-M1808P1-DU3-40 M18 8mm 3000Hz Flush 齐平 PNP.NO 55mm Cable,2m,3-wire
POL-M1808P2-DU3-40 M18 8mm 3000Hz Flush 齐平 PNP.NC 55mm Cable,2m,3-wire
型号 照片 规格 感应距离 开关频率 安装方式 输出信号 产品长度 连接方式
POL-M3010N1-DU3-40 M30 10mm 3000Hz Flush 齐平 NPN.NO 55mm Cable,2m,3-wire
POL-M3010N2-DU3-40 M30 10mm 3000Hz Flush 齐平 NPN.NC 55mm Cable,2m,3-wire
POL-M3010P1-DU3-40 M30 10mm 3000Hz Flush 齐平 PNP.NO 55mm Cable,2m,3-wire
POL-M3010P2-DU3-40 M30 10mm 3000Hz Flush 齐平 PNP.NC 55mm Cable,2m,3-wire
PHL-M3015N1-DU3-40 M30 15mm 3000Hz Non-flush 非齐平 NPN.NO 55mm Cable,2m,3-wire
PHL-M3015N2-DU3-40 M30 15mm 3000Hz Non-flush 非齐平 NPN.NC 55mm Cable,2m,3-wire
PHL-M3015P1-DU3-40 M30 15mm 3000Hz Non-flush 非齐平 PNP.NO 55mm Cable,2m,3-wire
PHL-M3015P2-DU3-40 M30 15mm 3000Hz Non-flush 非齐平 PNP.NC 55mm Cable,2m,3-wire